Australian-Serbian Аrchaeology Project Glac

The University of Sydney and the Institute of Archaeology in Belgrade, in partnership with the Museum of Srem and the Institute for Protection of Cultural Monuments in Sremska Mitrovica, are cooperating in a multi-year research project on a late antique building in Glac, near Sremska Mitrovica.

At the end of the 19th century remains of extraordinary ancient buildings were found at the estate of Petar Glac (Peter Glatz), after whom the site is named. Further excavations uncovered mosaics and wall decorations made of luxurious materials. Geo-physical surveys in 2014 and 2019 showed that the remains of the ancient building spread over the surface of four hectares.

Glac is located about four kilometres from the ancient city of Sirmium that became one of four capitals of the Roman Empire in 3rd and 4th centuries. Ten Roman emperors were born in the Sirmium region. In the Epitome of the De Caesaribus, often attributed to Aurelius Victor, it is mentioned that Emperor Maximian built a palace nearby Sirmium, where his parents lived and worked wage-earning jobs. Based on this fact and the luxurious materials already found, archaeologists speculate that Glac may be the site of the palace of Roman Emperor Maximian Herculius.

Project „Glac” involves archaeological excavations, scientific interpretation, and conservation. Ultimately the project has the objective to present the richness of the ancient heritage in the region, raise awareness of the importance of the protection of cultural heritage and support tourism and economic development of the local community.

Eighteen Roman emperors were born on Serbian soil. At least three of them built palaces: Galerius in Felix Romuliana, Maximinus Daia in Šarkamen and Constantine in Mediana. This Australian-Serbian research project will show whether Glac conceals another imperial palace in Serbia.

Project „Glac” is supported by the Serbian Ministry of Culture and Information, the Australian Embassy in Belgrade and the City of Sremska Mitrovica.

Australijsko-srpski arheološki projekat Glac

U okviru višegodišnjeg projekta istraživanja kasnoantičke građevine na lokalitetu Glac u blizini Sremske Mitrovice, ostvarena je saradnja između Univerziteta u Sidneju i Arheološkog instituta u Beogradu, i partnerstvo sa Muzejem Srema i Zavodom za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica.

Na imanju Petra Glaca (Peter Glatz) po kojem je nazvan arheološki lokalitet, krajem XIX veka pronađene su upečatljive antičke građevine. Potonjim iskopavanjima otkriveni su ostaci podnih mozaika i zidnih ukrasa izrađenih od skupocenih materijala. Geo-fizičkim istraživanjima 2014. i 2019. godine potvrđeno je da se ostaci antičke građevine prostiru na površini od četiri hektara.

Glac se nalazi četiri kilometra udaljen od prostora antičkog grada Sirmijuma koji je u 3. i 4. veku bio jedna od četiri prestonice Rimskog carstva. Deset rimskih careva je rođeno na području Sirmijuma. U antičkom spisu o rimskim carevima De Caesaribus koji se najčešće pripisuje Aureliju Viktoru, navodi se kako je car Maksimijan sagradio palatu u blizini Sirmijuma, na mestu gde su njegovi roditelji živeli i radili kao nadničari. Na osnovu te činjenice i zbog prisustva skupocenih građevinskih materijala na lokalitetu Glac, arheolozi pretpostavljaju da se upravo na tom mestu nalazi palata rimskog imperatora Maksimijana Herkulija.

U okviru projekta „Glac“ sprovode se arheološka iskopavanja, naučna interpretacija i konzervacija nalaza. Dugoročni cilj projekta je predstavljanje bogatstva antičkog nasleđa na ovom području, ukazivanje na značaj zaštite kulturne baštine i podrška turističkom i ekonomskom razvoju lokalne zajednice.

Na teritoriji Srbije rođeno je osamnaest rimskih careva. Barem trojica su izgradili palate: Galerije u Gamzigradu-Feliks Romulijana, Maksimin Daja u Šarkamenu i Konstantin Veliki na Medijani. Australijsko-srpsko istraživanje daće odgovor na pitanje da li se još jedna carska palata nalazi u Srbiji.

Projekat „Glac“ su podržali Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Ambasada Australije u Beogradu, i Grad Sremska Mitrovica.